Topic: The Holidays of an Allergic

The Task:

Plan the spring holidays in the countries, where the phenological measurements in the Comenius project are done.

Use the under mentioned information and conditions.

The Conditions

 • you will stay in each  visited country at least 1 day
 • you need 1 day for the flight  from one country to another one
 • you have an allergic  reaction to poplar´s pollen and therefore you cannot stay in the country  where the poplars  are in blossom
 • the holidays are 14 days long, you can plan them in March -April
 • you want to visit as many countries as possible
 • you are economical, you do not want to spend much money, so the flying  should be as short as possible

The information

 • the involved countries – the Czech Republic /CR/, Spain / Sp/, the Netherlands - Holland /N/, Latvia /L/, Hungary /H/, Norway /Nw/ /, Italy/It/
 • the crow-fly distance between the airports in the involved countries  in kilometres

 

 

CR

Sp

N

L

H

Nw

It

CR

 

1786

602

1020

635

994

497

Sp

1786

 

1562

2782

2035

2368

1533

N

602

1562

 

1313

1224

815

989

L

1020

2782

1313

 

1212

852

1445

H

635

2035

1224

1212

 

1542

452

Nw

994

2368

815

852

1542

 

1520

It

497

1533

989

1445

452

1520

 

 

 • The dates of the poplars´ budding

 

Country

The budding ´s  dates

Hungary

16.3.

Italy

20.3.

Spain

27.3.

CR

8.4.

Latvia

10.4.

Holland

12.4.

Norway

16.4.

                                                                                                                             Red -estimated

                                                                                                                             Black-real dates

 • the poplars are in blossom 7 days before budding

 

The results : 

The holidays term   –  

 

 

The itinerary –

 

 

 

 

 

The length of the journey–

 

 

 

The project is financed by the grant support of the Education and Culture Lifelong learning programme Comenius. The editor is responsible for the article content and the European Commission is not responsible for any use of the mentioned information.

 

Téma: Prázdniny alergika

Úkol: Naplánuj si na jaro prázdniny v zemích, kde probíhají fenologická měření v projektu Comenius. Využij níže uvedené informace a podmínky.

Podmínky:

 • Na každou navštívenou zemi počítej alespoň 1 den pobytu
 • 1 den počítej na cestu letadlem z 1 země do druhé
 • Jsi alergický na pyl topolů, proto nemůžeš pobývat v zemi, když topoly kvetou
 • Prázdniny dlouhé 14 dní si můžeš naplánovat v březnu - dubnu
 • Chceš navštívit co nejvíce zemí
 • Jsi šetrný, cestování letadlem by mělo být co nejkratší

Informace:

 • Zapojené země – Česká republika, Španělsko, Holandsko, Lotyšsko, Maďarsko, Norsko, Itálie
 • Vzdušné vzdálenosti mezi letišti v jednotlivých zemích v km

 

 

ČR

Šp

Hol

Lot

Maď

Nor

It

ČR

 

1786

602

1020

635

994

497

Šp

1786

 

1562

2782

2035

2368

1533

Hol

602

1562

 

1313

1224

815

989

Lot

1020

2782

1313

 

1212

852

1445

Maď

635

2035

1224

1212

 

1542

452

Nor

994

2368

815

852

1542

 

1520

It

497

1533

989

1445

452

1520

 

 

 • Termíny rašení topolů

 

Země

Datum rašení

Maď

16.3.

It

20.3.

Šp

27.3.

ČR

8.4.

Lot

10.4.

Hol

12.4.

Nor

16.4.

                                                                                                                             Červeně – odhad

                                                                                                                             Černě – skutečné termíny

 • Topoly kvetou 7 dní před rašením

 

Výsledky:

Termín prázdnin –

Trasa –

 

 

Délka cesty –

 

 

Projekt je financován z grantové podpory projektu Comenius Partnerstvi škol v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah článku odpovídá vydavatel a Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití zde uvedených informací.

Téma: Pozorování změn klimatu na základě GLOBE měření - extrémy

Background

Dny podle teploty vzduchu
Arktický den - maximální teplota vzduchu musí být nižší než -10°C.
Ledový den - maximální teplota vzduchu musí být nižší než 0°C.
Mrazový den - minimální teplota vzduchu musí být nižší než 0°C.
Letní den - maximální teplota vzduchu musí být vyšší než 25°C.
Tropický den - maximální teplota vzduchu musí být vyšší než 30°C.
Tropická noc - teplota v noci nesmí klesnout pod 20°C.

Otázka

Jsou extrémní dny podle teploty vzduchu častější?

Hypotéza

Vyhodnocením dat teploty měřené po dobu alespoň 15 let v programu GLOBE mohu/nemohu dojít k závěru, že počet dní s extrémní teplotou má zvětšující  se  frekvenci.

Postup

 1. Najdi v  GLOBE programu 5 škol z různých (evropských) zemí , kde probíhá měření soustavně alespoň 15 let
 2. Stáhni data maximálních a minimálních teplot charakterizující arktický, ledový, mrazový, letní, tropický den a tropickou noc do tabulky v programu Excel
 3. Vytvoř samostatné grafy, které budou vyjadřovat počet výskytu daného jevu v jednotlivých letech pozorování
 4. Proveď Trend analýzu

Provedení

Graf

 

Trend analýza

 

 

Závěr

 

Diskuse:

 

Projekt je financován z grantové podpory projektu Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah článku odpovídá vydavatel a Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití zde uvedených informací.

 

 

TOPIC: Observation of Climatic Changes Based on the Globe measurement

Methodical  manual for the teachers

Goal:    students check the hypothesis about the climatic changes based on the Globe   measurement

Students  age: 15-17 years

Time range 1 project day/6 lessons/

Form of the work: group work

Supposed knowledge and skills of the pupils /students/

 • students can work in  Excel a PowerPoint
 • they can use the GLOBE programme data
 • they know  the technical terms
 • they can work in groups

Aids: each student a computer with  Excel and PowerPoint, teacher data projector

Part I. – revision

 • The  teacher regulates a discussion about weather ,  climate and the changes, he /she/ uses a data projector for showing the graphs, which students have in their worksheets

Part II. – the work with a worksheet

 • Pupils state the hypothesis
 • They learn how to work
 • The teacher  forms  5 groups, each group is given 1 school from Globe programme –north, south, east and west in Europe. It will be good, if the teacher knows the schools in advance, in other cases the students will spend too much time in finding the appropriate school with suitable data.
 • Each group download data of average daily temperature  from Globe programme of their school in last 15 years, they use the Excel table, they calculate the average month and year temperature and they will share it with the other groups.
 • All groups make the graphs of the measurements of 5 schools
 • All groups do a trend analysis/ another graph/
 •  All groups state the conclusion and the discussion/ Is the hypothesis true?/ according to the worksheet
 • All groups elaborate the PowerPoint presentation
 • At the end of the Project day each group demonstrate their presentation.

The pupils as well as the teacherevaluate the presentation .They takeinto theconsideration content, the form and the speech.

 

 

 

The project is financed by the grant support of the Education and Culture Lifelong learning programme Comenius. The editor is responsible for the article content and the European Commission is not responsible for any use of the mentioned information.

 

 

 

 

 

 

 

Téma:    Změna klimatu podle GLOBE měření – metodický návod pro učitele

Cíl:  žáci ověřují hypotézu o změně klimatu zpracováním dat z GLOBE měření

Věk žáků: 15-17 let

Časový rozsah: 1 projektový den (s prezentací 6 vyučovacích hodin)

Forma práce: skupinová práce

Předpokládané znalosti a dovednosti žáků:

 • dovedou pracovat s programem Excel a PowerPoint
 • dovedou  pracovat  s programem GLOBE
 • ovládají odborné termíny v angličtině
 • zvládají práci ve skupině

Pomůcky: každý žák počítač s programem Excel a PowerPoint, učitel dataprojektor

Část I. - opakování

 • učitel vede řízenou diskusi o počasí, klimatu a jeho změnách, dataprojektorem k tomu promítá grafy (tytéž, co mají žáci v pracovním listu)

 

Část II. – práce s  pracovním listem

 • Žáci na základě výzkumné otázky formulují hypotézu
 • Žáci se seznámí s postupem práce
 • Učitel rozdělí žáky na 5 skupin, každé přidělí 1 školu  z GLOBE  programu  – sever, jih, východ, západ a střed Evropy. Je vhodné, aby učitel znal školy předem, jinak žáci hodně dlouho hledají vhodnou školu s dostatečným množstvím dat.
 • Každá skupina stáhne  z GLOBE  programu u dané školy  průměrné  denní teploty za posledních 15 let měření do tabulky v Excelu. Spočítá průměrné měsíční  a roční teploty a předá je ostatním skupinám.
 • Všechny skupiny vytvoří graf s průměrnými ročními teplotami všech 5 škol
 • Všechny skupiny pomocí programu Excel zpracují Trend analýzu dat (další graf)
 • Všechny skupiny podle pracovního listu formulují závěr a diskusi (platnost hypotézy)
 • Všechny skupiny vytvoří v PowerPointu prezentaci
 • V závěru projektového dne přednese každá skupiny svou prezentaci
 • Žáci hodnotí své prezentace navzájem, učitel je doplňuje. Hodnotí se obsah prezentace, její forma a slovní projev.

 

Projekt je financován z grantové podpory projektu Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah článku odpovídá vydavatel a Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití zde uvedených informací.

 

TOPIC: Observation of Climatic Changes Based on the Globe measurement

Background

Weather is the instant condition of the atmosphere above the stated place. In the GLOBE programme we describe it by measuring of current, maximum and minimum temperature, humidity, the amount of liquid and solid precipitation, air pressure, types  of clouds on the sky and their coverage, contrails, wind speed. Professional meteorologists also add the information about content of pollutants in the air, the amount of stratospheric ozone, the time of sunrise and sunset, the amount of solar radiation and forecast.

Climate is the average, long-term, repeating character of weather in some specific area. Climate has changed in the past of Earth and it will change in the future. Nowadays scientists search, which climate changes occur, how climatic changes are contributed by human activity and what is the impact of these changes on the biosphere.

Picture 1: reconstruction of temperature process in geological history of Earth, inhomogeneous time line

 (From Metelka, Tolasz, 2009)

Picture 2: development of temperature northern hemisphere in period 100-1991

 (From Metelka, 2003)

 

Is it possible to observe climatic changes from the long-term measurement in GLOBE programme?

Hypothesis

I can/I cannot conclude that the atmosphere of Earth is warming up by the evaluation of data measured in the GLOBE programme for at least 15 years of daily average temperature.

 

Procedure

 1. Find 5 schools from different European countries – in GLOBE programme - ,where the measurements is consistent done at least 15 years.
 2. Download data of average daily temperature to spread sheet.
 3. Evaluate the data statistically.
 4. Make the graphs out of the measurements.
 5. Do a trend analysis.

Realization

 • Graph
 • Trend analysis

Conclusion

Discussion

 

Sources: Metelka,L., Tolasz,R,: Klimatické změny, fakta bez mýtů. Univerzita Karlova, Praha, 2009. 35 s. ISBN 978-80-87076-13-2

 

 

Graphs

 

 

The project is financed by the grant support of the  Education  and Culture Lifelong learning programme Comenius. The editor is responsible for the article content and the European Commission is not responsible for any use of the mentioned information.

 

Téma: Pozorování změn klimatu na základě GLOBE měření

Background

Počasí je okamžitý stav ovzduší nad daným místem. V GLOBE programu ho popisujeme pomocí měření okamžité, maximální a minimální teploty, vlhkosti vzduchu, množství kapalných a pevných srážek, tlaku vzduchu, druhů mraků na obloze a jejich pokryvnosti, stop za letadly, rychlosti větru. Profesionální meteorologové ještě přidávají údaje např. o obsahu škodlivin ve vzduchu, množství stratosférického ozónu, době východu a západu Slunce, množství slunečního záření  a předpověď počasí.

Klima neboli podnebí je průměrný, dlouhodobý, opakující se charakter počasí v konkrétní oblasti. Klima se v minulosti Země měnilo a bude se měnit i v budoucnosti. V současné době vědce zajímá, k jakým klimatickým změnám dochází, jak ke klimatickým změnám přispívá svou činností člověk a jaký bude dopad těchto změn na biosféru.

Obr. 1: Rekonstrukce průběhu teploty v geologické minulosti Země, nehomogenní časová řada (upraveno podle Metelka, Tolasz, 2009)

Obr.2. Vývoj teplot na severní polokouli Země v období 1000-1991 (převzato od Metelka, 2003)

Otázka

 Je možné z dlouhodobých měření v programu GLOBE pozorovat změnu klimatu (oteplení atmosféry)?

Hypotéza

Vyhodnocením dat průměrné denní teploty měřené po dobu alespoň 15 let v programu GLOBE mohu/nemohu dojít k závěru, že se atmosféra Země otepluje.

Postup

 1. Najdi v GLOBE programu 5 škol z různých (evropských) zemí , kde probíhá měření soustavně alespoň 15 let
 2. Stáhni data průměrných denních teplot do tabulky v programu Excell
 3. Vyhodnoť data statisticky
 4. Sestav grafy z měření
 5. Proveď Trend analýzu

Provedení

Graf

 

Trend analýza

 

 

Závěr

 

Diskuse:

 

 

Zdroje:

METELKA, L., TOLASZ, R.: Klimatické změny: fakta bez mýtů. Univerzita Karlova, Praha, 2009. 35 s. ISBN 978-80-87076-13-2

 

Projekt je financován z grantové podpory projektu Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah článku odpovídá vydavatel a Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití zde uvedených informací.

 

Topic:   Climagram I – methodical manual for the teachers

Goal:   students can evaluate climagrams and assign them to the  accurate climatic zone/biomes/

Students age: 11-15 years

Time range: 1 lesson

Form of the work: individual or group work

Supposed knowledge and skills of the pupils /students/

 • The term climatic zone and biome
 • Classification and parameters of the climatic zones and biomes

Aids:   teacher - a computer with a data projector, interactive whiteboard,

                pupil – a computer, copied /coloured/worksheet

Part I. – revision

 • students/pupils/ can record the data to the worksheet and then with the help of the teacher they can check the answers
 • another possibility is a common discussion over the questions , the teacher  leads  the discussion and the pupils write the best answers  in the worksheet

 

Part II.  – the  work with the climagram

 • the  pupils individually or in groups fill in the data to the table. The teacher  can help if necessary
 • the pupils estimate the climagram data , in the table with the solution there are the exact data , which can differ a bit

 

 •  

Climagram 1

Climagram 2

Climagram 3

Climagram 4

Estimate average annual temperature

28oC

17oC

26oC

3oC

Describe the variations in average monthly temperature during the year

High around

27oC, almost unchanged

November - March the highest temperature to  21oC, the lowest  June –August  13oC

Large differences, from 14oC in winter to  almost 37oC in summer

Large differences form -10oC in winter to  15oC in summer

Calculate the total annual precipitation/the total rainfall for the year/

 

cca 2200 mm/m2

cca 530 mm/m2

cca 100 mm/m2

cca 425 mm/m2

Does the snow cover occur on the specific place?

no

no

no

yes

How frequent are the rainfalls during the year? ?

April-May and October-November -rainy season

April –August  more rainfall

It does not rain in summer in practice, in the other parts of the year rarely

Slight precipitation during the whole year, more in August and September

Estimate where the place lies/climatic zone, biome/

Tropical rainforest

Subtropical/savanna

Subtropical/desert

Sub polar

Is it on the southern or northern hemisphere?

northern

southern

northern

northern

 

Climagram  1 – Colombo, Sri Lanka

Climagram 2 – Cape Town, South Africa

Climagram  3 – Riyadh, Saudi Arabia

Climagram  4 – Anchorage, Alaska USA

 

Part III. – checking the accuracy of the data

The teacher regulates the checking the answers, if they have an interactive whiteboard they show the correct answers hidden under the blind step by step

 

 

The project is financed by the grant support of the Education and Culture Lifelong learning programme Comenius. The editor is responsible for the article content and the European Commission is not responsible for any use of the mentioned information.

 

 

Téma:    Klimagram II – metodický návod pro učitele

Cíl:  žáci  dokáží vyhodnotit klimagramy a přiřadit je ke správným klimatickým pásům (biomům)

Věk žáků: 11-15 let

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Forma práce: samostatná  nebo  skupinová práce

Předpokládané znalosti a dovednosti žáků:

 • Pojem klimatický pás a biom
 • Klasifikace a charakteristika klimatických pásů a biomů

Pomůcky: učitel počítač s dataprojektorem, popř. interaktivní tabule, žáci počítač s pracovním listem, nebo namnožený pracovní list (nejlépe barevně)

Část I. - opakování

 • žáci mohou odpovědi zpracovat do pracovního listu a poté s pomocí učitele navzájem kontrolují správnost odpovědí
 • jinou možností je společná diskuse  nad  otázkami  moderovaná učitelem, žáci si pak zapíší do pracovního listu nejvhodnější odpověď

 

Část II. – práce s klimagramem

 • Žáci samostatně nebo ve skupině doplňují údaje do tabulky. Učitel podle potřeby pomáhá
 • Žáci odhadují údaje z klimagramu, v tabulce s řešením jsou přesné údaje, které se mohou mírně lišit

 

 • Znak

Klimagram č. 1

Klimagram č. 2

Klimagram č. 3

Klimagram č. 4

Odhadněte průměrné roční teploty

28oC

17oC

26oC

3oC

Popište kolísání průměrných měsíčních teplot během roku 

Vysoké kolem

27oC, téměř se nemění

Listopad-březen nejvyšší teploty až 21oC, nejnižší červen-srpen 13oC

Velké rozdíly, od 14oC v zimě po téměř 37oC v létě

Velké rozdíly od -10oC v zimě po 15oC v létě

Spočítejte celkové množství   srážek  za rok

 

cca 2200 mm/m2

cca 530 mm/m2

cca 100 mm/m2

cca 425 mm/m2

Vyskytuje se  na daném místě sněhová  pokrývka ?

ne

ne

ne

ano

Jak jsou rozloženy srážky během roku?

Duben-květen a říjen – listopad období dešťů

Duben-srpen více srážek

V létě prakticky neprší, v ostatní části roku velmi málo

Mírné srážky po celý rok, více v srpnu a září

Odhadněte, v jaké klimatické pásu/biomu místo leží

Tropický/deštný prales

Subtropický/savana

Subtropický /poušť

subpolární

Jedná se o jižní nebo severní polokouli?

severní

jižní

severní

severní

 

Klimagram č. 1 – Colombo, Sri Lanka

 

Klimagram č. 2 – Cape Town, South Africa

 

Klimagram č. 3 – Riyadh, Saudi Arabia

Klimagram č. 4 – Anchorage, Alaska USA

 

Část III. – kontrola správnosti údajů

Učitel řídí kontrolu odpovědí, v případě interaktivní tabule žákům postupně ukáže správné odpovědi pod roletkou.

 

 

Projekt je financován z grantové podpory projektu Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah článku odpovídá vydavatel a Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití zde uvedených informací.

 

 

 

Topic:    Climagram II

Revision– Classification and parameters of the climatic zones and biomes

State the value  and  the changes in the average annual temperature during the year, annual precipitation, the frequency of the rainfall during the year, the differences between the northern and southern hemisphere, the differences between maritime  and continental climate etc.

Climatic zones

Tropical -

Subtropical -

Temperate zone -

Sub polar zone -

Polar zone -

Biomes:

Tropical rainforest

Savanna -

Desert -

Prairie, steppe -

Temperate deciduous forest -

Temperate boreal forest, taiga -

Tundra -

Polar region

Work

Evaluate 4 climagrams:

 

 •  

Climagram 1

Climagram 2

Climagram 3

Climagram 4

Estimate average annual temperature

 

 

 

 

Describe the variations in average monthly temperature during the year

 

 

 

 

Calculate the total annual precipitation/the total rainfall for the year/

 

 

 

 

Does the snow cover occur on the specific place?

 

 

 

 

How frequent are the rainfalls during the year? ?

 

 

 

 

Estimate where the place lies/climatic zone, biome/

 

 

 

 

Is it on the southern or northern hemisphere?

 

 

 

 

 

Climagram  1

Climagram  2

 

Climagram  3

 

Climagram 4

 

 

The project is financed by the grant support of the Education and Culture Lifelong learning programme Comenius. The editor is responsible for the article content and the European Commission is not responsible for any use of the mentioned information.

 

Téma: Klimagram II

Opakování – charakteristika podnebných (klimatických) pásů a biomů

Uvádějte hodnoty a změny průměrných měsíčních teplot během roku, celkové roční srážky, rozložení srážek během roku, rozdíly mezi severní a jižní polokoulí, rozdíly mezi přímořským  a kontinentálním podnebím apod.

Klimatické pásy:

Tropický –

Subtropický –

Mírný pás –

Subpolární pás –

Polární pás –

Biomy:

tropický deštný les –

savana –

poušť a polopoušť –

prérie, step-

temperátní  opadavý les-

temperátní  boreální les, tajga-

tundra-

polární oblast-

Úkol:

Vyhodnoťte 4  klimagramy:

 

Znak

Klimagram č.1

Klimagram č.2

Klimagram č.3

Klimagram č.4

Odhadněte průměrné roční teploty

 

 

 

 

Popište kolísání průměrných měsíčních teplot během roku 

 

 

 

 

Spočítejte celkové množství srážek  za rok

 

 

 

 

 

Vyskytuje se  na daném místě sněhová pokrývka?

 

 

 

 

Jak jsou rozloženy srážky během roku?

 

 

 

 

Odhadněte, v jakém klimatické pásu/biomu místo leží

 

 

 

 

Jedná se o jižní nebo severní polokouli?

 

 

 

 

 

Klimagram č. 1

Klimagram č. 2

 

Klimagram č. 3

 

Klimagram č. 4

 

Projekt je financován z grantové podpory projektu Comenius  Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah článku odpovídá vydavatel a Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití zde uvedených informací.

Topic:   Climagram I – methodical manual for the teachers

Goal:  students can evaluate climagram of the closest  surroundings, they make the best of the data recorded in the Globe programme

Students  age: 11-15 years

Time range: 1 – 2 lessons

Form of the work : individual or group work

Supposed knowledge and skills of the pupils /students/

 • they participated in the theoretical preparation for the measurement of the meteorological data in the Globe programme
 • they carried/carry out the measurement  in practice
 • they know  the technical terms

 

Aids:   teacher -  a computer with a data projector, interactive whiteboard,

                pupil – a computer, copied /coloured/worksheet

Part I. – revision

 • students/pupils/ can record the data to the worksheet and than with the help of the teacher they can check the answers
 • another possibility is a common discussion over the questions , the teacher  leads  the discussion and the pupils write the best answers  in the worksheet

 

Part II.–the work with the climagram

 • the  pupils individually or in groups fill in the data to the table. The teacher  can help if necessary
 • the teacher can substitute the given climagram of Gymnázium Kadaň by another one of the Globe programme
 • the pupils estimate the climagram data , in the table with the solution there are the exact data , which can differ a bit

Part III. – checking the accuracy of the data

Theteacher regulates the checking the answers, if they have an interactive whiteboard they show the correct answers hidden under the blind step by step

 

The coldest month of the year

January

The average temperature of the coldest month of the year

-1oC

The warmest month of the year

July

 The average temperature of the warmest month of the year

19oC

The estimation of the  average  year temperature

9oC

The rainiest month  of the  year

July

The average precipitation depth in the rainiest month  of theyear

120 mm/m2

The driest month  of the year

February

The average precipitation depth in the driest month  of the year

10 mm/m2

Year calculation of  the precipitation depth

520 mm/m2

The months with snow cover

January, February

The month with the least cloud amount

April

The month with the most frequent cloud amount

November

Year/s/ which differ with some extreme value

2002, floods

How many years has the data measurement been carried out to create the diagram

15 years

 

The project is financed by the grant support of the Education and Culture Lifelong learning programme Comenius. The editor is responsible for the article content and the European Commission is not responsible for any use of the mentioned information.

 

 

Téma:    Klimagram I – metodický návod pro učitele

Cíl:  žáci dokáží vyhodnotit klimagram nejbližšího okolí, využijí data naměřená  v GLOBE  programu

Věk žáků: 11-15 let

Časový rozsah: 1 – 2 vyučovací hodiny

Forma práce:  samostatná  nebo  skupinová práce

Předpokládané znalosti a dovednosti žáků:

 • prošli teoretickou přípravou na měření meteorologických  údajů  v  GLOBE  programu
 • prakticky prováděli/provádějí měření
 • ovládají odborné termíny v angličtině

Pomůcky: učitel počítač s dataprojektorem, popř. interaktivní tabule, žáci počítač nebo namnožený pracovní list (nejlépe barevně)

Část I. - opakování

 • žáci mohou odpovědi zpracovat do pracovního listu a poté s pomocí učitele navzájem kontrolují správnost odpovědí
 • jinou možností je společná diskuse nad  otázkami  moderovaná učitelem,  žáci si pak zapíší do pracovního listu nejvhodnější odpověď

 

Část II. – práce s klimagramem

 • Žáci samostatně nebo ve skupině doplňují údaje do tabulky. Učitel podle potřeby pomáhá.
 • Učitel může nahradit uvedený klimagram Gymnázia  Kadaň  jiným z programu GLOBE
 • Žáci odhadují údaje z klimagramu, v tabulce s řešením jsou přesné údaje, které se mohou mírně lišit

Část III. – kontrola správnosti údajů

Učitel řídí kontrolu odpovědí, v případě interaktivní tabule žákům postupně ukáže správné odpovědi pod roletkou.

Nejchladnější měsíc v roce

leden

Průměrná teplota nejchladnějšího měsíce v roce

-1oC

Nejteplejší měsíc v roce

červenec

Průměrná teplota nejteplejšího měsíce v roce

19oC

Odhad průměrné roční teploty

9oC

Nejdeštivější měsíc v roce

červenec

Průměrné množství srážek v nejdeštivějším měsíci v roce

120 mm/m2

Nejsušší měsíc v roce

únor

Průměrné množství srážek v nejsušším měsíci v roce

10 mm/m2

Výpočet celkového množství srážek za rok

520 mm/m2

Měsíce, kdy na povrchu leží sněhová pokrývka

Leden, únor

Měsíc s nejmenší oblačností

duben

Měsíc s největší oblačností

prosinec

Rok/y/, který/é/ se liší od ostatních nějakou extrémní hodnotou

2002, povodně

Kolik let bylo prováděno měření dat, z nichž byl vytvořen klimagram

15 let

 

Projekt je financován z grantové podpory projektu Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah článku odpovídá vydavatel a Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití zde uvedených informací.

 

 

Topic:    Climagram I

 

Climagram (also Climatograph) represents a diagram of climatic conditions on a specific place.

 

Revision

Express in your own words the terms:

Weather -

Current, minimum and maximum temperature -

Rain and solid precipitation -

Units indicating the quantity of rain and solid precipitation -

pH value of the precipitation -

In your opinion what does water volume 10 mm/m2 indicate -

Cloud cover -

Genus clouds -

Relative humidity -

Contrails -

Air pressure -

Climate -

Name at least 5 measurable properties of the atmosphere, which can characterise the climate -

 

Work with a climagram

Examine the included climagram and add the data about the specific place to the chart/table/

 

The coldest month of the year

 

The average temperature of the coldest month of the year

 

The warmest month of the year

 

 The average temperature of the warmest month of the year

 

The estimation of the  average  year temperature

 

The rainiest month  of the  year

 

The average precipitation depth in the rainiest month  of the year

 

The driest month  of the year

 

The average precipitation depth in the driest month  of the year

 

Year calculation of  the precipitation depth

 

The months with snow cover

 

The month with the least cloud amount

 

The month with the most frequent cloud amount

 

Year/s/ which differ with some extreme value

 

How many years has the data measurement been carried out to create the diagram

 

 

The project is financed by the grant support of the Education and Culture Lifelong learning programme Comenius. The editor is responsible for the article content and the European Commission is not responsible for any use of the mentioned information.

 

 

Téma: Klimagram I

 

Klimagram (také klimatograf) představuje grafické znázornění klimatických poměrů na daném místě.

Opakování

Vyjádři vlastními slovy pojmy:

Počasí –

 

Okamžitá, minimální, maximální a průměrná teplota ovzduší –

 

 

Kapalné a pevné srážky –

Jednotky, v nichž se udává množství kapalných a pevných srážek –

 

pH srážek -

Jaké  množství  vody  si představíš pod údajem 10 mm/m2

Pokryvnost oblohy –

 

Druhy mraků –

 

Relativní vlhkost vzduchu –

Stopy za letadly –

 

Tlak vzduchu -

Podnebí (klima) –

Vyjmenuj alespoň 5 měřitelných vlastností ovzduší, které mohou klima charakterizovat :

 

Práce s klimagramem

Prohlédni si vložený klimagram a doplň do tabulky údaje o klimatu uvedeného místa:

Nejchladnější měsíc v roce

 

Průměrná teplota nejchladnějšího měsíce v roce

 

Nejteplejší měsíc v roce

 

Průměrná teplota nejteplejšího měsíce v roce

 

Odhad průměrné roční teploty

 

Nejdeštivější měsíc v roce

 

Průměrné množství srážek v nejdeštivějším měsíci v roce

 

Nejsušší měsíc v roce

 

Průměrné množství srážek v nejsušším měsíci v roce

 

Výpočet celkového množství srážek za rok

 

Měsíce, kdy na povrchu leží sněhová pokrývka

 

Měsíc s nejmenší oblačností

 

Měsíc s největší oblačností

 

Rok/y/, který/é/ se liší od ostatních nějakou extrémní hodnotou

 

Kolik let bylo prováděno měření dat, z nichž byl vytvořen klimagram

 

 

Projekt je financován z grantové podpory projektu Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah článku odpovídá vydavatel a Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití zde uvedených informací.