PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ COMENIUS

Průběžná zpráva pro Partnerství škol 2011

(období platnosti grantové smlouvy 1. 8. 2011 – 31. 7. 2013)

 

Zašlete tuto řádně vyplněnou a podepsanou průběžnou zprávu své Národní agentuře nejpozději do 30. června 2012, jak vyžaduje článek 7 (Monitorování, hodnocení a kontrola) Vaší grantové smlouvy. Zprávu použije Národní agentura pro monitorovací účely.

 

Zprávu je nutné zaslat v českém jazyce jak poštou, tak i elektronicky (na e-mail comenius.partnerstvi@naep.cz - do pole „Předmět“ uveďte číslo grantové smlouvy).

Všeobecné informace

 

Grantová smlouva č.:

COM-MP/BP-2011-093

Název partnerství:

Student ClimateResearch Campaign, A European approach to Earth Observations and Phenology in the GLOBE program

Akronym
(pokud je relevantní)

 

Pracovní jazyk partnerství

Anglický jazyk

Název Vaší instituce

Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková organizace

Role Vaší instituce

o koordinátor

x partner

 

Další zapojené instituce
(název a země)

Bernard Nieuwentijt College, locatie Damstede, NL

Jordet Skole, NO

I.E.S. JULIO VERNE, ES

Istituto Statale d´Istruzione Superiore Malignani, IT

Gimnazija „Matija Mesić“, HR

Szolnoki Műszaki SZKI Kőrnyezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézménye, HU

Bibó István Gimnázium, HU

Helen Parkhurst, NL

Gymnasium Schloß Neuhaus, DE

Uzvaras vidusskola, LV

Līvānu 1.vidusskola, LV

 

Údaje o Vaší instituci

Plný název Vaší instituce

Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková organizace

Adresa (ulice a číslo)

5.května 620

PSČ

432 01

Město

Kadaň

Webová stránka instituce

www.gymnazium-kadan.cz

E-mailová adresa instituce

info@gymnazium-kadan.cz

             Kontaktní osoba                                       

Jméno a příjmení

PaedDr. Hana Kožíšková

Pracovní pozice

Středoškolská učitelka

Adresa pracoviště (ulice a číslo, PSČ, Město)

vyplňte, jen pokud se liší od výše uvedené adresy instituce

Telefon

474 342 718

Mobilní telefon

723 104 688

E-mailová adresa

koziskova@gymnazium-kadan.cz , prázdniny hanakoziskova@centrum.cz

Obsah partnerství

1. Popište stručně uskutečněné aktivity partnerství a dosud dosažené výsledky (cca jedna A4 textu):

Uveďte chronologicky seřazené aktivity a výstupy, které jste uskutečnili za první rok partnerství – měly by odpovídat aktivitám a výstupům uvedeným v částech D.4 a G.2  žádosti o projekt. V této části také popište projektová setkání uskutečněná na Vaší škole.

 

 • Srpen 2011  – pokračujeme v každodenním měření meteorologických data a odesíláme je do databáze projektu GLOBE. To bude probíhat po celou dobu projektu.
 • Září 2011- navazujeme e-mailovou korespondenci v rámci podskupiny 2 Fenologie a se všemi partnery
 • Říjen - listopad 2011 – připravujeme se na 1.schůzku podskupiny 2 Fenologie v maďarském Szolnoku – žáci třídy kvinta tvoří prezentaci o škole a jejích ekologických aktivitách, připravují návrh loga projektu, učitelé promýšlejí návrhy na výukové materiály na téma Počasí a klima, studujeme protokoly na měření fenologických změn (Budburst a Green Up v GLOBE programu).
 • 21.-25.11 2011- proběhla schůzka podskupiny 2 Fenologie v Szolnoku v Maďarsku, zúčastnila se 1 učitelka a 2 žáci. Pracovní program setkání zahrnoval kromě vzájemných prezentací  představení všech návrhů na logo projektu, ujasnění spolupráce v rámci podskupiny (e-mailová korespondence), upřesnění způsobu fenologických měření (použití protokolů Budburst a Green Up z GLOBE programu), domluvu na sledovaných druzích stromů – společně topol černý Populus nigra a dub Quercus a každá země další typický druh (u nás lípa srdčitá Tilia cordata). Žáci se podívali do vyučovacích hodin….

https://www.gymnazium-kadan.cz/2011/12/13/comenius-%e2%80%93-madarsko-szolnok/

 

 • Listopad 2011 – květen 2012 – probíhá sbírání dat z meteorologie a začínáme s fenologickým pozorování (rašení pupenů a růst listů u vybraných druhů stromů). Zapojili jsme 2 další třídy – sekundu a kvartu.
 • Listopad 2011 – květen 2012 – příprava výukových materiálů. Učitelé připravili 3 výukové materiály v podobě pracovních listů pro žáky ve věku 15-18 let a k nim metodické průvodce pro učitele, vždy verze v českém jazyce a anglickém jazyce.
 • Klimagram I – pracovní list na pochopení rozdílu a vztahu mezi počasím a klimatem, žáci se naučí porozumět klimagramu a čerpat z něj informace o klimatu. Časová náročnost na výuku – 1-2 vyučovací hodiny. Pracovní list byl ověřen při výuce ve třídě kvinta ……
 • Klimagram II – pracovní list se zabývá přiřazováním klimagramů podnebným pásům a biomům. Časová náročnost na výuku – 1-2 vyučovací hodiny. Pracovní list byl ověřen při výuce ve třídě kvinta …
 • Změny klimatu podle GLOBE měření – pracovní list na ověření hypotézy, že z dlouhodobých měření teploty v projektu GLOBE je možné pozorovat změnu klimatu. Časová náročnost na výuku – projektový den, 4-6 vyučovacích hodin. Pracovní list byl ověřen v hodinách IVT ve třídě kvinta, žáci zpracovali v programu Excell přes 27 000 dat. Na základě pracovního listu žáci vytvořili prezentaci v PowerPointu, kterou přednesli na konferenci GLOBE Games v Litomyšli 6.5.2012.
 • 17.4.2012 – domluvena přednáška a beseda s meteorologem a klimatologem z Českého hydrometeorologického ústavu pro žáky kvinty a 3.ročníku
 • 13.- 19.5.2012 – proběhla druhá schůzka podskupiny 2 Fenologie v norském Stavern, zúčastnil se 1 učitel a 1 žák. Prezentovali jsme vytvořené  výukové materiály, z návrhů všech partnerů bylo vybráno vítězné logo, zprovozněny webové stránky projektu www.comeniusglobe.wordpress.com. Jedním ze 2 správců stránek se stal náš učitel. Žáci 6. třídy norské školy společně s žáky z projektu vytvářeli fyzikální hračky na vyučovacích hodinách fyziky. Byly stanoveny další úkoly, pro naši školu to je shromáždění fenologických měření ze všech škol podskupiny a uspořádání do prezentace.

https://www.gymnazium-kadan.cz/2012/05/28/comenius-%e2%80%93-norsko-stavern/

 • Červen 2012 – učitelé připravují návrhy na další výukové materiály. Shromažďujeme fenologická měření a domluvili jsme se na způsobu prezentace. Přes prázdniny připravíme podklady pro další schůzku na konci září v Holandsku.

 

 

 

 

2. S jakými problémy/překážkami jste se setkali při naplňování partnerství, pokud nějaké byly? Jak byly tyto problémy řešeny?

 • Na začátku projektu jsme měli poněkud chaotickou korespondenci, každý si psal s každým. Poté zasáhl koordinátor, nyní korespondenci vede každá subskupina zvlášť a koordinátor zajišťuje předání společných informací.
 • Tvorba webových stránek byla naplánována již na listopad 2011, uskutečnila se až v květnu 2012, termín byl zvolen příliš brzy.
 • Beseda s meteorologem a klimatologem domluvená na duben 2012 se neuskutečnila kvůli nemoci klimatologa, termín bude náhradní.

 

 

 

 

3. Plánované mobility

Minimální počet mobilit

(viz grantová smlouva)

(zakřížkujte příslušný počet)

o 4

o 8

x 12

o 24

o snížený počet mobilit: ___

 

 

4. Mobility vykonané mezi 1. 8. 2011 a 30. 6. 2012 (pokud je třeba, přidejte řádky)

Popis mobility

Uveďte pouze zahraniční mobility Vaší školy. U mobilit uveďte termín (od–do), město a zemi pobytu a pracovní náplň mobility

Počet zúčastněných zaměstnanců [1]

Počet zúčastněných žáků

20.-25.11.2011 Szolnok, HU

Pracovní náplň:

 • Prezentace každé školy v PowerPointu – o škole, o prvních výsledcích v projektu a dalších cílech
 • Přednáška odbornice z univerzity v Budapešti o fenologickém projektu Beagle
 • Prezentace hostitelské země – o klimatu a jeho změnách, důsledcích (učitelka), prezentace meteorologických měření (student)
 • Představení návrhu loga projektu (každá škola), do užšího výběru vybrán návrh španělský a maďarský
 • Diskuse o druzích stromů pro fenologické pozorování – všechny školy topol černý Populus nigra a dub Quercus, každá škola svůj národní strom – u nás lípa srdčitá Tilia cordata
 • Diskuse o formě fenologických pozorování – domluveno použít protokoly GLOBE projektu na rašení pupenů (Budburst) a růst listů (Green Up)
 • Data z pozorování školy vloží do databáze GLOBE a navíc pro projekt Comenius se zpracují do společné prezentace
 • Web konference – spojení se souběžnou schůzkou druhé podskupiny v Chorvatsku, vzájemné informace
 • Fenologická vycházka do Szolnok Forest Parku, odborný výklad o dubu
 • Projednání termínů dalších schůzek v Norsku a Holandsku

1

2

12.5.-19.5.2012 – Stavern, NO

Pracovní náplň:

 • Prezentace dosavadních výsledků každé školy – naše škola prezentovala výukový materiál Změny klimatu na základě GLOBE měření
 • Zveřejnění webových stránek projektu a vložení dosud vytvořených materiálů, zpráv a fotografií
 • Výběr vítězného loga projektu z návrhů
 • Stanovení úkolů na další období do schůzky v Holandsku v září 2012 a jejich rozdělení na jednotlivé školy – naše škola zpracování jarních fenologických měření (rašení a růst listů)
 • Žáci měli společnou (s norskými žáky) výuku z fyziky (tvorba vodní a vzdušné rakety a bramborové zbraně)
 • Žáci i učitelé navštívili lom na tmavý granit a morénu v oblasti Mølen. Geolog z Gea Norwegica Geopark je  seznámil s geologickým vývojem oblasti
 • Žáci a učitelé navštívili největší březový les v Norsku, prakticky prováděli fenologické pozorování stromů

1

1

Celkový počet mobilit:

2

3

 

 

5. Počet mobilit, který bude vykonán do 31. 7. 2013:

Počet zaměstnanců

Počet žáků

10

3

7

 

 

 

6. Prohlášení držitele grantu, které podepíše osoba ze zákona pověřená podepisovat jménem Vaší instituce a kontaktní osoba pro partnerství ve Vaší škole:

 

 

„My, níže podepsaní, potvrzujeme, že informace obsažené v této Průběžné zprávě jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné.“

Datum: 24.6.2012

Místo: Kadaň

Jméno a pracovní pozice kontaktní osoby:

PaedDr. Hana Kožíšková, středoškolská učitelka

Podpis kontaktní osoby:

 

Datum: 24.6.2012

Místo: Kadaň

Jméno a pracovní pozice oprávněné osoby (ředitel nebo jednatel instituce):

Mgr. Petr Koritina, zástupce ředitele pověřený vedením školy

Podpis oprávněné osoby (ředitel nebo jednatel instituce):

 

 

Razítko instituce:

 

 

 

******[1] Včetně doprovázejících osob - v případě mobility zahrnující osoby se speciálními potřebami

 

Usnesení č.   33/71R/2011

Souhlas s partnerstvím v projektu – oblast školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

s o u h l a s í

dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 32a odst.5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění

pozdějších předpisů se zapojením: 

Gymnázia, Kadaň, 5.května 620, příspěvkové organizace, IČ: 61342751, sídlo: Kadaň, 5.

Května 620, PSČ: 432 01, do projektu „Student Climate Research Campaign, an European

approach to Earth Observation and Phenology protocols“.

 

 

 Žádost Radě Ústeckého kraje o souhlas s partnerstvím

 

 

Rada Ústeckého kraje

 

Velká Hradební 3118/48

400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ  DOPIS  ZNAČKA / ZE DNE          NAŠE  ZNAČKA  : GK-                                    VYŘIZUJE : Kožíšková                               DNE : 25.1.2011

 

Žádost o souhlas s partnerstvím  v projektu Comenius

 

Vážení členové Rady Ústeckého kraje,

 

žádám o schválení, aby se Gymnázium Kadaň mohlo jako partner účastnit projektu v rámci programu Comenius/Multilateral school partnerships/.

 

Název projektu: Student Climate Research Campaign, an European approach to Earth Observation and Phenology protocols

 

Partneři: 12 škol  z 9 evropských zemí

 • Bernard Nieuwentijt College, locatie Damstede, Amsterdam, Holandsko - koordinátor
 • Instituto Statale dÍstruzione Superiore Malignani, Cervignano, Itálíe
 • Gimnazija Matija Mesić, Salvonski Brod, Chorvatsko
 • Szolnoki Müszaki SZKI Környezetgazdálkodási és Építészeti Tagintézménye, Szolnok, Maďarsko
 • Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas, Maďarsko
 • Helen Parkhurst, Alemre, Holandsko
 • Gymnasium Schloβ Neuhaus, Paderborn, SRN
 • Uzvaras vidusskola, Bauska, Litva
 • Livãnu 1.vidusskola, Livani, Litva
 • Jordet Skole, Larvik, Norsko
 • Gymnázium, Kadaň, Česká republika
 • I.E.S.Julio Verne, Bargas (Toledo), Španělsko

 

Účastníci přípravné schůzky v Itálii

 

Časový rozsah projektu: září 2011 – červen 2013

 

Počet účastníků projektu Gymnázia Kadaň: 20 žáků třídy kvarty + 4 učitelé

 

Rozpočet projektu: 14 000,- Eur (15 mobilit) (paušální částka NAEP pro min. 12 mobilit)

 

Cíle projektu:

 • Žáci budou po 2 roky v okolí své školy vlastnoručně provádět pozorování a měření podle GLOBE protokolů – počasí a klima, fenologie, aerosoly, tepelné ostrovy ..
 • Naměřená data si žáci vymění různými způsoby – přes internetovou databázi, webkonference, společné schůzky
 • Žáci využijí i dosavadní naměřená data v databázi GLOBE programu
 • Žáci z měření připraví výstupy pro další použití  - prezentace, studijní materiály
 • Do práce na projektu zapojí veřejnost a odborníky
 • Vzroste uvědomění žáků o klimatických změnách a jejich dopadu na sociální chování a zdraví lidí
 • Zlepšení komunikačních dovedností v anglickém jazyce
 • Využití moderních informačních technologií

 

Konkrétní problémy k řešení:

 • Jak souvisí naměřené údaje se změnou klimatu?
 • Jaké jsou dopady změn klimatu na různé oblasti životního prostředí?
 • Jaké jsou vzájemné souvislosti mezi změnami – změny ovzduší – změny vlastností vod – změny biodiverzity

Popis projektu:

Do projektu jsou zapojeny školy, které dlouhodobě  pracují v celosvětovém ekologickém projektu GLOBE pod záštitou NASA (Gymnázium Kadaň 14. rok). Celkem 14 partnerských škol se rozdělilo podle zájmu a dosavadních aktivit na 2 skupiny. Skupina  Earth Observation se zaměří na vztahy mezi žákovskými naměřenými daty a satelitními údaji. Skupina Phenology se bude zabývat vztahem mezi změnami počasí, klimatu a přírody. Žáci a učitelé budou pokračovat v měření vlastností životního prostředí v okolí školy (každodenní meteorologická měření, hydrologická měření 1x týdně, fenologická měření). Naměřené údaje i údaje z předchozích 15 let z různých evropských škol budou vyhodnocovat, vytvoří  prezentace  a studijní materiály pro ostatní partnery a GLOBE program. V průběhu projektu se 3x v rámci každé skupiny sejdou zástupci žáků a učitelů na společném setkání v jedné z partnerských zemí,  kde si navzájem představí dosavadní výsledky (prezentace, diskuse, výukové materiály). V září 2012 proběhne společný summit  v Holandsku a v květnu 2013 závěrečná společná schůzka v Litvě. Vše bude směřovat k vyhodnocování změn klimatu na základě pozorování a měření  v oblasti meteorologie, hydrologie a fenologie.

 

Proběhla přípravná schůzka v Itálii, kde se projednala příprava projektu a vytvořila podstatná část žádosti.

 

Žádost musíme podat do konce února 2011, projekt je bez spoluúčasti Ústeckého kraje.

 

Děkuji a s pozdravem

 

                                                                                  PaedDr. Hana Kožíšková

                                                                                   ředitelka